می خواهم به امام زمان خدمت کنم

می خواهم به امام زمان خدمت کنم

معنای انتظار ۲

معنای انتظار ۲ در قسمت قبل درباره اولین مورد از مواردی که باعث تربیت روحی فرد منتظر می شود مطالبی را عنوان کردیم در این قسمت

ادامه مطلب ...
می خواهم به امام زمان خدمت کنم

معنای انتظار

معنای انتظار ۱ زندگی بایاد امام زمان عجل الله از جنبه تربیتی بسیار بسیار سازنده است و خیرات و برکات زیادی از این طریق به شخص

ادامه مطلب ...