خلق همه دنیا برای امام

خداوند متعال نه تنها زمین بلکه همه ی دنیا را برای امام (علیه السلام) آفریده است.

حوزه ی مالکیت امام (علیه السلام) به زمین بر نمی گردد ،بلکه خارج از زمین هم هر چه در دنیا وجود دارد، متعلق به ایشان است. برای نمونه خورشید – به  عنوان منبع انرژی- متعلق به امام (علیه السلام) است.

وهر که از این انرژی استفاده می نماید، حداقل باید صاحب آن را بشناسد وخود را مدیون او بداند.

در شب اگر به برکت نور مهتاب، راه خود را می یابیم و از خواص ماه بهره مند می شویم ، باید به صاحب آن توجه کنیم، و رضایت او را مد نظر داشته باشیم.

در روایت ذکر شده، معصوم (علیه السلام) شرط رضایت خود در استفاده از نعمت های دنیا را، رعایت حقوق خدا و مومنان و دوری از گناه (تقوی) شمرده اند و در حقیقت فرموده اند که با این سه شرط حق دارید در ملک ما تصرف کنید، و در غیر این صورت ما از شما بیزار خواهیم بود.

منبع ؛ نعمت آفتاب ،دکتر سید محمد بنی هاشمی .  ‌