چرا برای امام دعا می کنیم؟

دعا براي ظهور امام عصر ارواحنا فداه لازم و ضروري است، لازم ترین دعا در زمان غیبت ، دعا براي ظهور مولاي مان حضرت بقیّه اللَّه ارواحنا فداه است ، زیرا او صاحب ما ، و صاحب عصر و زمان ؛ بلکه صاحب امر و سرپرست تمام جهان ها است .آخر چگونه نسبت به آن حضرت – که پیشوا و امام ماست – غفلت و بی توجّهی کنیم ؟! در حالی که این غفلت ، در حقیقت بی توجّهی به یکی از اصول و پایه هاي دین است . بدین سان ، دعا براي آن حضرت باید پیش از دعا براي خویشتن ، خانواده و برادران صورت گیرد .

جناب سیّد بن طاووس رحمه الله در ” جمال الاُسبوع ” می فرمایند : پیش تر بیان شد که بزرگان و رهبران دینی ما ، توجّه و اهمّیت خاصّی نسبت به دعا براي حضرت مهدي ارواحنا فداه در هر شب و روز داشته‏اند و این در زمان هاي گذشته مرسوم بوده است .از این مطلب بر می آید که دعا براي آن بزرگوار ، از مسایل و شیوه هاي مورد اهتمام مسلمانان و مؤمنان بوده است، چنان که در تعقیب نماز ظهر روایت کردیم که امام صادق علیه السلام ، بیشتر و بهتر از آنچه در مورد خویش دعا کنند، در مورد حضرت مهدي ارواحنا فداه دعا نموده اند .

سیّد بن طاووس رحمه الله نیز پس از بیان ثواب دعا کردن براي برادران دینی ، می گوید : در جایی که دعا کردن براي برادران دینی این قدر ارزش و ثواب داشته باشد ؛ پس دعا کردن براي سلطانی که سبب خلقت تو است ، و اعتقاد داري که اگر او نبود خداوند نیز تو را نمی آفرید ؛ بسیار بالاتر و به مراتب باارزش تر است .همان امامی که اگر نبود ، هیچ یک از مکلّفان در زمان خودش و زمان تو ، به وجود نمی آمدند ؛ آن بزرگوار که سبب وجود تمام حالاتی که در تو و در غیر توست ، و تمام خیرات و بهره هایی است که شماها به آن می رسید .

زنهار ، زنهار ؛ از این که خودت یا یکی از مخلوقات را در دوستی و دعا کردن، بر آن عزیز ، مقدّم و پیش بداري ؛ قلب و زبانت را هنگام دعا براي آن سرور ارجمند و والا مقام ، با یکدیگر هماهنگ کن . مبادا خیال کنی این سفارشاتی که می کنم ، به دلیل احتیاج آن حضرت به دعاي توست ، هرگز ؛ اگر چنین باوري داشته باشی بدان که در اعتقاد و دوستی خود ، بیمار می باشی . پر واضح است، این گفتار من و سفارشاتی که کردم، تنها به این خاطر است که بتوانم قدري از حق بزرگ او را که بر عهده توست ، به تو بشناسانم و برایت روشن کنم که چه نیکی هاي شایانی بر تو ارزانی داشته است . انجام داده اي!

لذا هنگامی که دعا کردي براي آن مولاي عزیز نزد مالک مردگان و زندگان ، امید است که به زودي و به سرعت درهاي اجابت آستان الهی براي خاطر آن بزرگوار باز گردد، و پس از وارد شدن به سراي اجابت و پاسخ گویی خداوند، بتوانی براي خودت و دیگران، در زمره فزون بخشی او دعا کنی .بدین سان ، رحمت و بزرگواري و توجّه خداوند نیز به تو تعلّق می گیرد ، به این جهت که در دعا ، به ریسمان و دستاویز خداوند ، آویخته و دعا کرده اي .

شکّی نیست که معناي مشغول شدن به خداوند ، مشغول شدن به عبادت الهی است ، پس دعا کردن براي امام عصر ارواحنا فداه به طور همیشگی ، موجب توفیق الهی در بندگی و عبادت او خواهد شد و خدا او را از دوستان خود قرار خواهد داد .