وظایف شیعیان ۲۶

سفارش به پرداخت حقوق الهی

و ای گروه مورد رحمت و برتری یافته۱ بر دیگران، مبادا حقوقی که خداوند نزد شما دارد را روز به روز و ساعت به ساعت عقب بیندازید. زیرا هر که در پرداخت حقوقی که خداوند نزد او دارد شتاب کند، خداوند تواناتر است که در چند برابر کردن خیر او در دنیا و آخرت شتاب کند و هر که در پرداخت حقوقی که خداوند نزد او دارد را به تأخیر اندازد، خداوند تواناتر است که روزیِ او را به تأخیر اندازد و هر که خداوند روزیش را نگه دارد، نتواند به خود روزی دهد. پس حقّ خدا را درباره آن‏چه روزی شما کرده بپردازید تا خداوند باقی مانده آن را بر شما پاک و گوارا سازد و به وعده ‏ای که به شما داده که آن‏ را به چندین برابر زیاد کند وفا نماید. آن زیادی که شماره و حقیقت فزونیش را کسی جز خداوند، پروردگار جهانیان نداند.

آن‏چه از این قسمت از بیانات گهربار حضرت امام صادق علیه السلام برداشت می‏ شود این است که پرداخت حقوق الهی، چه از جنبه عبادی آن، شامل: نماز، روزه، حج، ولایت چهارده معصوم علیهم السلام ، بجا آوردن حدود الهی و دیگر امور عبادی و چه از جنبه ‏ی مالی آن که مشتمل بر خمس، زکات، ردّ مظالم، صدقات، کفارات، و غیره می‏ باشد، باعث افزایش روزی فرد و چند برابر شدن خیر او در دنیا و آخرت می ‏شود۲.

احکام این‏گونه اعمال، در کتب توضیح المسائل مراجع عظام تقلید، مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است که علاقه مندان را جهت آگاهی بیشتر به این منابع ارجاع می‏ دهیم.

پی نوشت: 

۱- بنابر آن‏چه در فراز دهم این نامه گران‏قدر گذشت، منظور از گروه مورد رحمت و برتری یافته، شیعیان می‏ باشند.

۲- سیّد علاءالدین محمد گلستانه اصفهانی، منهج الیقین، صفحه ۴۰۹ با اندکی تغییر و تلخیص.