پاسخ به شبهات

شبهه موسیقی

شبهه موسیقی شبهه: چرا در اسلام موسیقی حرام است در حالی که در ادیان آسمانی دیگر چنین چیزی نیست؟ پاسخ: ۱) موسیقی در اسلام به صدایی

ادامه مطلب ...

پاسخ شبهه حجاب

پاسخ شبهه حجاب شبهه: من زنم، دردآور است که من آزاد نباشم تا تو به گناه نیفتی، قوس های بدنم بیشتر از افکارم به چشمهایت می

ادامه مطلب ...