دوره های آموزشی

آگوست 6, 2019

جلسه بزرگداشت ایام فاطمیه

جلسه بزرگداشت ایام فاطمیهجلسه بزرگداشت ایام فاطمیه جلسه بزرگداشت ایام فاطمیهجلسه بزرگداشت ایام فاطمیه جلسه بزرگداشت ایام فاطمیهجلسه بزرگداشت ایام فاطمیه جلسه بزرگداشت ایام فاطمیهجلسه بزرگداشت […]
آگوست 6, 2019

برگزاری جلسه بزرگداشت عید سعید غدیر خم

برگزاری جلسه بزرگداشت عید سعید غدیر خمبرگزاری جلسه بزرگداشت عید سعید غدیر خم برگزاری جلسه بزرگداشت عید سعید غدیر خمبرگزاری جلسه بزرگداشت عید سعید غدیر خم […]