جلسه معرفت افزایی فاطمی سال ۹۶

مراسم عزاداری نوگلان فاطمی سال ۹۶

مراسم عزاداری نوگلان فاطمی سال ۹۷ ویژه کودکان

مراسم سوگواره نوجوانان فاطمی۹۶

مراسم سوگواره نوجوانان فاطمی۹۷

معرفت افزایی فاطمی سال ۹۷