کلاس های عملی طرح هادی وهدی

نوشتن قصه نمایشی، ساخت جعبه نمایش و اجرای همان نمایشی که بچه ها ابداع کردند، تنها بخشی از فعالیت های کلاس عملی طرح هادی و هدی است که در مؤسسه مهرتابان مهدوی اجرا می گردد.
این کلاس عملی برای دختران و پسران مقطع چهارم و پنجم دبستان بطور جداگانه در مرداد ١۴٠٠ توسط شعبه خانه فرهنگ طوس برگزار شد.