چرا خدا برای ما امام نمی فرستد؟

شبهه: چه لزومی دارد که مصلح جهانی همان فرزند امام یازدهم باشد؟ مگر خدا قادر نیست در هر زمان، مصلحی بیافریند تا نیاز نباشد او را صدها سال از نظرها غائب و سپس حاضر نماید تا بهانه از کسانی که می گویند به واسطۀ غیبت امام گمراه شده اند گرفته شود؟

پاسخ: 

الف) خداوند قادر مطلق است و هر کاری بخواهد می تواند انجام دهد ولی چه نیازی است که در هر زمان مصلحی وجود داشته باشد؟

ب) چه اشکالی وجود دارد که مصلح جهانی فرزند امام یازدهم باشد؟ آیا فرد صالح تری برای این سِمَت وجود دارد؟ آیا او برتری نسبت به امام معصوم دارد؟

ج) هدایت با غیبت منافاتی ندارد. هم در زمان حضور امام و هم در زمان غیبت امام، مردم وظایف خاصی دارند که باید به آنها عمل کنند.

د) اگر صرف حضور امام باعث هدایت مردم می شد پس چه کسی امامان قبلی را به شهادت رساند؟ بدین ترتیب می توانیم بگوییم نه حضور امام باعث هدایت است نه غیبت امام باعث گمراهی!

ه) اگرچه غیبت امام به واسطۀ ارادۀ خداوند انجام شده است اما دشمنی ها و مخالفت های مردم علت اصلی غیبت بوده و چیز دیگری در این امر دخیل نبوده است. وگر نه همه میدانند که در امر هدایت، حضور امام بهتر از غیبت ایشان است اما باید این سوال را از خود بپرسیم که مردم چه کردند که خداوند نعمت وجود امام را از ایشان گرفت و او را غایب کرد؟!!

و) اگر خداوند برای هر زمان امامی بفرستد، ایراد می گیرند که اگر دستورات الهی تغییر نمی کند پس دلیل حضور این همه امام چیست؟!! و فاجعه بار تر اینکه او را به شهادت می رسانند(همان کاری که با امامام قبل کردند) الان هم که نفرستاده ایراد می گیرندکه چرا خدا برای ما امامی جداگانه نفرستاده تا ما گمراه نشویم؟!!

ز) آیا مردم به تکالیفی از طریق روایات -که همان دستورات معصومین از جمله امام زمان علیه السلام است- عمل می کنند که از نبودن امام شکایت دارند؟ آیا مردمی که دستورات پیشین ائمه را رها کرده و آنرا متروک گذاشته اند اگر امام بیاید و دستور جدیدی صادر کند از او پیروی می کنند؟ آیا برخورد آنان متفاوت خواهد بود؟ آیا بنا به آنچه ادعا می کنند هدایت خواهند شد؟

بعید به نظر می رسد حضور امام در هر زمان و نیز تعداد آنان به تنهایی تاثیری در هدایت مردم داشته باشد! دقت کنیم که در میان قوم بنی اسرائیل به طور همزمان دهها نبی نبوت می کردند ولی آنها تنها در یک مورد از شب تا صبح ۷۰ تن از آنان را به شهادت رساندند و صبح به طور معمول به سر کارهای خود رفتند! آیا باز هم گمان می کنیم که رفتار ما با فرستادگان الهی با رفتار قوم بنی اسرائیل و کسانی که ۱۱ پیشوای دیگر را به شهادت رساندند فرق خواهد داشت؟؟

ح) آیا مردم به خوبی ها و بدیهایی که با عقل خود می فهمند و تردید در آن بسیار کمتر از تردید در دین است عمل می کنند و به طور کامل از آن پیروی می نمایند که ادعا می کنند اگر امام بیاید ازو تبعیت خواهند کرد؟ اما کسی که به دستورات عقل خود عمل نمی کند چگونه به دستورات امام خود عمل خواهد کرد؟!!