اردوی دخترانه طاووس بهشت – نیمه شعبان ۹۵

اردوی طاووس بهشت ویژه دختران نوجوان نیمه شعبان ۹۶

 طاووس بهشت مسجد جمکران سال ۹۶

اردوی طاووس بهشت ویژه دختران نوجوان نیمه شعبان۹۸

اردوی طاووس بهشت ویژه پسران نوجوان نیمه شعبان۹۸