عنوان سرباز امام زمان (عج)

خانه فرهنگ طوس به مناسبت شروع ماه شعبان حرکت نمادین تحت عنوان سرباز امام زمان توسط بچه های خردسال خانه طوس اجرا نمود این عمل با گذاشتن تاج به سربچه ها نشان داده شد.