شیعه بر حق است یا دیگران؟

شبهه: اگر فقط شیعه بر حق است، پس دلیل توجه خداوند به سایرین و رفع مشکلات آنها چیست؟

پاسخ:

الف) نعمت دادن به مردم دلیل برتری آنها نزد خداوند نیست از دلایل اعطای نعمت می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– ممکن است دادن نعمت برای امتحان باشد.

– یا برای اینکه به خدا توجه کنند.

– یا اینکه خداوند می خواهد پاداش خوبی های آنان را در همین دنیا بدهد و در آخرت عذاب شوند.

– یا اینکه بیشتر از خدا غافل شوند و در آخرت جز عذاب نصیبی نداشته باشند.

– یا اینکه دادن نعمت به خاطر تلاش آنان بوده (لیس للانسان الا ما سعی)

ب) مهمترین فلسفه وجود مشکلات به تلاش و تکاپو واداشتن انسان و رشد او از این طریق است پس بهتر است به مشکلات به عنوان راهی برای رشد خود توجه کنیم چون هیچ کسی- چه مومن چه کافر- بدون تلاش و زحمت رشد نخواهد کرد.

ج) صِرف شیعه بودن، حقی را به گردن خدا- برای دادن هیچ نعمتی- ایجاد نخواهد کرد؟

د) نباید انتظار داشته باشیم که چون شیعه هستیم خدا همه دعاهایمان را مستجاب کند که اگر چنین بود همه مردم ایمان می آوردند و شیعه می شدند.

ه) خدا دنیا را محل امتحان قرارداده و نتیجه کامل عقاید هر کس در آخرت معلوم می شود پس این که بخواهیم خدا بخاطر عقایدمان ما را در این دنیا غرق نعمت کند انتظار بی جایی است.