سلسله جلسات کلاس مدیریت بحران

سلسله جلسات کلاس های مدیریت بحران مؤسسه مهرتابان مهدوی برگزار گردید.

جلسات اخیر در مورخ های ١٩ و ٢۶ مهرماه ١۴٠٠ از ساعت ١۶ الی ٢٠ با تدریس آقای تاجمیر ریاحی تشکیل شد.

این کلاس چهارشنبه ها بطور ثابت ویژه مدیران ارشد مؤسسه مهرتابان در شعبه مرکزی مؤسسه دایر می باشد.