روز درختکاری

فرهنگ طوس به مناسبت روز درختکاری در تاریخ ۱۴ اسفند ۹۹ با کاشت گل توسط تعدادی از بچه های پیش از دبستان خانه فرهنگ طوس این روز را گرامی داشتند.