حسابرسي خداوند در روز قيامت از معصومين

شبهه:

خداوند متعال در قرآن کریم، خطاب به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید: «ما به حساب تو رسیدگی می کنیم.» حال پرسش این است که اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) معصوم است، چرا باید مانند بقیه به حسابش رسیدگی شود؟

پاسخ:

اي كاش سوال كننده محترم همراه سوال خود ذكر مي كردند که اين مطلب در كجاي قرآن آمده است؟! چرا كه ما هر چه جستجو كرديم حتی چنين آيه اي كه نزديك به اين معنا را برساند هم در قرآن نيافتيم!!

هر چند اگر چنين مطلبي هم در قرآن آمده باشد، منافاتي با مقام عصمت نبي مكرم اسلام صلي الله عليه و آله و سلم ندارد.

ظاهرا سوال كننده محترم حسابرسي در قيامت را به معنای مجازات کردن گرفته و گمان کرده که پیامبر ظلمي مرتكب شده كه در حسابرسي تقاص آن را خواهد ديد!

حال آنكه حسابرسي خداوند در قيامت اختصاصي به گنهكاران ندارد و همه بندگان را شامل مي شود. چرا كه اگر كسي ظلمي هم مرتكب نشده باشد در حسابرسي خداوند ميزان اعمال نيكش محاسبه مي گردد تا پاداشي در خور اعمالش به وي داده شود.

به علاوه اینکه حسابرسي قيامت فقط مخصوص تعيين جايگاه شخص در بهشت يا جهنم نيست. بلكه فراتر از آن مقام و مرتبه او را در هر يك از اين دو مكان نیز مشخص مي نمايد. چرا كه بهشت و جهنم مراتب و طبقات مختلفي دارد.