جلسه مدیران مجمع مؤسسات قرآنی

سلسله جلسات ماهیانه مدیران مجمع مؤسسات قرآنی دوشنبه ٣١ خرداد ١۴٠٠ از ساعت ١٣ الی ١۵:٣٠ به میزبانی مؤسسه مهرتابان مهدوی برگزار گردید.

این جلسات با هدف بررسی مسائل جاری مؤسسات و ارائه پیشنهاد برای بهبود روند مجموعه ها صورت می پذیرد. در این جلسه که با حضور ٢٠ نفر از مدیران عامل مؤسسات تشکیل شد، پیشنهاد نشست با اعضای جدید شورای شهر ارائه گردید.