جلسات آموزشی مدیران مؤسسه مهرتابان مهدوی

چهارمین جلسه دوره نقش های کلیدی مدیران عامل و هوش مدیریتی با موضوع مدیریت استراتژیک و حضور مدرس محترم جناب آقای دکتر احسان شهیر در شعبه مرکزی مؤسسه مهرتابان برگزار گردید.

این جلسه‌ در تاریخ ٣١ خرداد ١۴٠٠ از ساعت ١۶ تا ٢٠ با شرکت ٢۵ نفر از مدیران و پرسنل محترم مؤسسه تشکیل شد.