جلسات آموزشی رفع شبهات اعتقادی نوجوانان

موسسه مهرتابان مهدوی در تاریخ ۲۰ /۱۴۰۰/۸ جلسات آموزشی ضمن خدمت مربیان نوجوان را آغاز نمود. 

این جلسات جهت رفع شبهات اعتقادی نوجوانان شرکت کننده در دوره پاییزی گروه تسنیم تشکیل می‌شود. 

زمان برگزاری کلاسها در روزهای پنجشنبه از ساعت ۸:۳۰ دقیقه تا ساعت ۱۰  می باشد.