تهیه ۵۰۰۰ماسک در ایام کرونایی

مؤسسه مهرتابان مهدوی در اقدامی جهادی و خودجوش در آغازین روزهای کمبود ماسک و تجهیزات بهداشتی اقدام به دوخت و تحویل ۵۰۰۰ ماسک به ستاد جهاد پشتیبانی مدافعان سلامت نمود.