اردوی طرح هادی و هدی

موسسه مهرتابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس اقدام به برگزاری اردویی در باغ صاحب الزمان برای طرح هادی و هدی نمود. 

این اردو تفریحی در راستای اهداف و برنامه های کلاسی در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۴ برای پسران طرح هادی و در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۲۷ برای دختران طرح هدی به همراه مادران برگزار گردید.