اردوی تفریحی فرهنگی مرکز فضای نجوم

موسسه مهر تابان مهدوی گروهی از دختران طرح صبا را به همراه مربیان خود در روزهای هشتم و نهم شهریور ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۸:٣٠ الی ١٢:٣٠ به اردوی تفریحی فرهنگی مرکز فضای نجومی ایرسا برد. در مجموع تعداد ۸۶ نفر از دختران با هدف آشنایی با فضای نجوم ستارگان منظومه شمسی در این اردو شرکت کردند و پذیرایی شدند.