اتحادیه آرایشگران شهر اصفهان

مجموعه فرهنگی شهرک ولیعصر علیه السلام با همکاری اتحادیه آرایشگران شهر اصفهان اقدام به کوتاه نمودن موی تعداد زیادی از آقایان شهرک نمود. مجموعه فرهنگی ولیعصر از همه دوستان در اتحادیه آرایشگران اصفهان تشکر و قدردانی نمود.